Ergebnisse

Rezultaty

Rezultatem jest bazujący na opisie kompetencji zawodowych model odzwierciedlający procesy digitalizacji, odnoszący się do potrzeb kształcenia zawodowego. Ten nowy model uczenia się pokazuje na przykładzie BIM jak uczniowie, praktykanci i studenci mogą w praktyczny sposób nabywać umiejętności cyfrowe. Model ilustruje jak korzystać z oprogramowania wspomagającego procesy budowlane, jak wprowadzać dane do systemów cyfrowych oraz jak tworzyć cyfrowego blizniaka.

Matryca kompetencji zawodowych technologii cyfrowych w budownictwie

Matryca kompetencji zawodowych w technologiach cyfrowych w budownictwie (analog. do EQF) bazuje na rzeczywistych procesach pracy i przedstawia dla wybranych zawodów jakie umiejętności cyfrowe są niezbędne do wykonywania zawodu z zastosowaniem nowych technologii. Szczególny nacisk jest położony na korzystanie z aplikacji BIM. Matryca przedstawia każdorazowo dla danego zawodu zadania związane z procesami cyfrowymi. Ilustruje specyficzne wiadomości, umiejętności i przekrojowe kompetencje informatyczne konieczne przy korzystaniu ze współczesnej technologii.

Matryca
Link

„Digitalizacja w budownictwie“ Materiały szkoleniowe do zastosowania w szkolnictwie zawodowym i wyższym

W projekcie powstają materiały szkoleniowe do obsługi procesów digitalizacji w projektowaniu i budownictwie dla trzech zawodów:

  • dla wykwalifikowanych robotników budowlanych
  • dla techników budownictwa i kreślarzy technicznych
  • dla inżynierów / planistów budowlanych (Bachelor)

Te materiały edukacyjne zawierają szczegółowy opis tematów nauki w odniesieniu do konkretnych zadań w typowych sytuacjach zawodowych oraz opis materiałów dla kadry nauczającej i uczniów, opis procesów oceny efektów uczenia się i ilustrację wyników nauki (outputs).

dla wykwalifikowanych robotników budowlanych
Link
dla techników budownictwa i kreślarzy technicznych
Link
dla inżynierów / planistów budowlanych (Bachelor)
Link

Propozycja proceduralnego postępowania dla procesu akredytacji kompetencji i przepuszczalności pomiędzy szczeblem nauczania zawodowego a szczeblem akademickim

Proponowana koncepcja wskazuje jak można udokumentować nabyte w trakcie nauki kompetencje zakresu „Digitalizacja w budownctwie”. Równocześnie ilustruje jak mogą być one uznane w trakcie dalszej nauki. Oprócz tego przedstawia możliwości umocnienia współpracy i promowania przepuszczalności między szkolnictwem zawodowym i wyższym.

Propozycja
Link

Kurs doszkalający dla kadry nauczającej - technologie cyfrowe w budownictwie

Szkolenie (100 -120 godzin) obejmuje zarówno aspekty dotyczące digitalizacji w budownictwie jak i dydaktyki szkolenia w technicznym nauczaniu zawodowym . Moduły kursu są oparte na treści jednostek nauki i poruszają m.in. takie tematy jak: podstawowe zastosowania metody BIM, cyfrowy bliźniak, rysunek CAD i 3D, a także korzystanie z urządzeń cyfrowych w trakcie zajęć.

Kurs
Link

Poradnik dydaktyczny dla placówek edukacyjnych „Digitalizacja w Budownictwie ”

Przewodnik zawiera wskazówki dla instytucji szkolnictwa zawodowego, m.in.: jakie metody należy zatosować w praktyce zdobywania zawodu, jak umożliwić uczącym się nabycie nowych kompetencji informatycznych w odniesieniu do BIM. Przewodnik zawiera również wytyczne dotyczące kwalifikacji nauczycieli i wyposażenia technicznego szkół oraz ilustruje możliwości współpracy z przedsiębiorstwami odnoszącej się także do innych zagadnień tematycznych.

Poradnik
Link

Zalecenia dotyczące kształtowania nauki zawodu zakresu zagadnień„Digitalizacja w budownictwie”

Zalecenia są odzwierciedleniem doświadczeń zdobytych w czterech krajach projektu w trakcie jego realizacji i testowania nowego modelu nauki. Są to pomocne wskazówki dla kadry kształcenia zawodowego i wyższego również w innych krajach UE.
Mają one pomóc innym skutecznie zakotwiczyć nowe technologie i metody (takie jak BIM) w programach nauczania zawodowego. Inne zalecenia i pomysły postępowania z aktualną problematyką cyfryzacji w szkoleniu zawodowym skierowane są do zainteresowanych stron z polityki, administracji i biznesu.

Zalecenia
Link

Wnioski wyciągnięte w tracie realizacji projektu oparte o zdobyte doświadczenia mogą być wykorzystane do wypracowania nowych koncepcji praktycznej nauki zawodu również w odniesieniu do innych innowacji i nowych technologii.

Close