Aktivitäten

Działania

Fit for BIM rozwija i testuje na przykładzie branży budowlanej koncepcje zakotwiczenia umiejętności cyfrowych i nowych technologii w programach szkolenia zawodowego.

Partnerstwo

tworzy sieć z zainteresowanymi stronami - na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej i ogólnounijnej

Pracujemy z interesariuszami z edukacji, biznesu, nauki i polityki. Z ich pomocą będziemy zakotwiczać rozwiązania zrównoważone.

rozwija i testuje materiały edukacyjne dotyczące technologii cyfrowych w budownictwie

Placówki zawodowe i uczelnie kreują dla różnych zawodów budowlanych nowatorskie materiały z wykorzystaniem technologii cyfrowych i testują je ze swoimi uczniami i studentami. Organizują również międzynarodowe warsztaty dla praktykantów, studentów i nauczycieli ze wszystkich czterech krajów projektu.

konstruuje dla kadry nauczającej kurs - technologie cyfrowe w budownictwie

Równolegle z opracowaniem materiałów szkoleniowych powstaje kurs szkoleniowy dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Kadra nauczająca skorzysta z poradnictwa i zostanie przygotowana do pracy, tak aby mołga przekazywać wiedzę o metodzie cyfrowego projektowania, wdrażania i zarządzania budynkami. Nauczyciele szkół zawodowych mogą w ramach seminarium wypróbować dla różnych zawodów budowlanych część materiałów szkoleniowych.

proponuje koncepcje postępowania dla procesu akredytacji kompetencji i przepuszczalności pomiędzy szczeblem nauczania zawodowego a szczeblem akademickim

Partnerzy obu szczebli nauczania doradzają, na przykładzie sektora budowlanego, jak wzmocnić współpracę i promowanie przepuszczalności między nauczaniem zawodowym i wyższym. Tworzą modele do wspólnej nauki i koncepcje procedur ułatwiających uznawalność wcześniej nabytych umiejętności uczących się oraz transfer przenoszenia punktów kredytowych.

prowadzi warsztaty i konferencje dla multiplikatorów

W ramach 11 warsztatów w czterech krajach oraz międzynarodowej konferencji wyniki projektu są prezentowane szerszemu kręgowi zainteresowanych stron: profesjonalnalistom szkolnictwa wyższego, nauczania zawodowego, gospodarki i polityki oraz administracji, który będzie mógł przyczynić się do rozpowszechnienia rezultatów projektu.

promuje rozpowszechnianie i transfer rozwiązań projektu w czterech krajach partnerskich i całej UE

Rezultaty projektu i materiały są rozpowszechniane przez kanały partnerów i sympatyków, projekt jest przedstawiany na imprezach zewnętrznych – takich jak: targi, wystawy i konferencje – i we współpracy z mediami, które są zainteresowane propagowaniem tematyki projektu.

Artykuł w BBH/Listopad 2017

Close