Rezultaty

Rezultatem jest bazujący na opisie kompetencji zawodowych model odzwierciedlający procesy digitalizacji, odnoszący się do potrzeb kształcenia zawodowego. Ten nowy model uczenia się pokazuje na przykładzie BIM jak uczniowie, praktykanci i studenci mogą w praktyczny sposób nabywać umiejętności cyfrowe. Model ilustruje jak korzystać z oprogramowania wspomagającego procesy budowlane, jak wprowadzać dane do systemów cyfrowych oraz jak tworzyć cyfrowego blizniaka.

Matryca kompetencji zawodowych technologii cyfrowych w budownictwie

Matryca kompetencji zawodowych w technologiach cyfrowych w budownictwie (analog. do EQF) bazuje na rzeczywistych procesach pracy i przedstawia dla wybranych zawodów jakie umiejętności cyfrowe są niezbędne do wykonywania zawodu z zastosowaniem nowych technologii. Szczególny nacisk jest położony na korzystanie z aplikacji BIM. Matryca przedstawia każdorazowo dla danego zawodu zadania związane z procesami cyfrowymi. Ilustruje specyficzne wiadomości, umiejętności i przekrojowe kompetencje informatyczne konieczne przy korzystaniu ze współczesnej technologii.

Matryca
Link

„Digitalizacja w budownictwie“ Materiały szkoleniowe do zastosowania w szkolnictwie zawodowym i wyższym

W projekcie powstają materiały szkoleniowe do obsługi procesów digitalizacji w projektowaniu i budownictwie dla trzech zawodów:

  • dla wykwalifikowanych robotników budowlanych
  • dla techników budownictwa i kreślarzy technicznych
  • dla inżynierów / planistów budowlanych (Bachelor)

Te materiały edukacyjne zawierają szczegółowy opis tematów nauki w odniesieniu do konkretnych zadań w typowych sytuacjach zawodowych oraz opis materiałów dla kadry nauczającej i uczniów, opis procesów oceny efektów uczenia się i ilustrację wyników nauki (outputs).

dla wykwalifikowanych robotników budowlanych
Link
dla techników budownictwa i kreślarzy technicznych
Link
dla inżynierów / planistów budowlanych (Bachelor)
Link

Propozycja proceduralnego postępowania dla procesu akredytacji kompetencji i przepuszczalności pomiędzy szczeblem nauczania zawodowego a szczeblem akademickim

Proponowana koncepcja wskazuje jak można udokumentować nabyte w trakcie nauki kompetencje zakresu „Digitalizacja w budownctwie”. Równocześnie ilustruje jak mogą być one uznane w trakcie dalszej nauki. Oprócz tego przedstawia możliwości umocnienia współpracy i promowania przepuszczalności między szkolnictwem zawodowym i wyższym.

Propozycja
Link

Kurs doszkalający dla kadry nauczającej - technologie cyfrowe w budownictwie

Szkolenie (100 -120 godzin) obejmuje zarówno aspekty dotyczące digitalizacji w budownictwie jak i dydaktyki szkolenia w technicznym nauczaniu zawodowym . Moduły kursu są oparte na treści jednostek nauki i poruszają m.in. takie tematy jak: podstawowe zastosowania metody BIM, cyfrowy bliźniak, rysunek CAD i 3D, a także korzystanie z urządzeń cyfrowych w trakcie zajęć.

Kurs
Link

Poradnik dydaktyczny dla placówek edukacyjnych „Digitalizacja w Budownictwie ”

Przewodnik zawiera wskazówki dla instytucji szkolnictwa zawodowego, m.in.: jakie metody należy zatosować w praktyce zdobywania zawodu, jak umożliwić uczącym się nabycie nowych kompetencji informatycznych w odniesieniu do BIM. Przewodnik zawiera również wytyczne dotyczące kwalifikacji nauczycieli i wyposażenia technicznego szkół oraz ilustruje możliwości współpracy z przedsiębiorstwami odnoszącej się także do innych zagadnień tematycznych.

Poradnik
Link

Zalecenia dotyczące kształtowania nauki zawodu zakresu zagadnień„Digitalizacja w budownictwie”

Zalecenia są odzwierciedleniem doświadczeń zdobytych w czterech krajach projektu w trakcie jego realizacji i testowania nowego modelu nauki. Są to pomocne wskazówki dla kadry kształcenia zawodowego i wyższego również w innych krajach UE.
Mają one pomóc innym skutecznie zakotwiczyć nowe technologie i metody (takie jak BIM) w programach nauczania zawodowego. Inne zalecenia i pomysły postępowania z aktualną problematyką cyfryzacji w szkoleniu zawodowym skierowane są do zainteresowanych stron z polityki, administracji i biznesu.

Zalecenia
Link

Wnioski wyciągnięte w tracie realizacji projektu oparte o zdobyte doświadczenia mogą być wykorzystane do wypracowania nowych koncepcji praktycznej nauki zawodu również w odniesieniu do innych innowacji i nowych technologii.